Tag Archives: ธรรมชาติ

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง

ธารน้ำร้อนบ่อคลึง สวนผึ้ง เป็นธารน้ำร้อนธรรมชาติที่ไหลออกจากซอกหินเชิงเขาตะนาวศรี...